Discovering the Most Common Surnames in Turkmenistan

Turkmenistan is a country located in Central Asia that is renowned for its unique culture, traditions, and heritage. This nation has a diverse population, and the people of Turkmenistan are known as Turkmen. One of the most fascinating aspects of the country is its surnames. The surnames in Turkmenistan have a long and rich history, and they often reveal a lot about the country's social and cultural heritage. In this article, we explore some of the most common surnames in Turkmenistan and what they mean to the people who bear them.

Ranking Last Name Incidence Letters
1 Charyeva 80130 8
2 Charyev 77796 7
3 Ataeva 74683 6
4 Ataev 73220 5
5 Kurbanova 66772 9
6 Kurbanov 62993 8
7 Saparova 58546 8
8 Saparov 56842 7
9 Amanova 54822 7
10 Durdyeva 54248 8
11 Durdyev 53711 7
12 Amanov 53229 6
13 Orazova 50857 7
14 Ovezova 50607 7
15 Ovezov 49616 6
16 Orazov 49375 6
17 Meredova 48393 8
18 Meredov 47448 7
19 Atayeva 39695 7
20 Mamedova 39288 8
21 Atayev 38537 6
22 Saparow 34683 7
23 Kerimova 34479 8
24 Kerimov 33479 7
25 Meredow 32997 7
26 Mamedov 32934 7
27 Gurbanova 32840 9
28 Gurbanow 32756 8
29 Gurbanov 32515 8
30 Redzhepova 32247 10
31 Dzhumaeva 31941 9
32 Rejepow 31793 7
33 Nuryeva 31385 7
34 Dzhumaev 31311 8
35 Redzhepov 31311 9
36 Nuryev 31070 6
37 Berdiyew 30107 8
38 Turkmen 29866 7
39 Annaeva 29190 7
40 Annaev 28903 6
41 Ashirova 27541 8
42 Ashirov 26735 7
43 Jumayew 25531 7
44 Berdyeva 25308 8
45 Rejepova 25058 8
46 Rejepov 24808 7
47 Berdyev 24808 7
48 Bayramow 24326 8
49 Rozyeva 24085 7
50 Rozyev 23845 6
51 Taganova 23335 8
52 Esenova 23076 7
53 Taganov 22881 7
54 Ashyrova 22826 8
55 Esenov 22399 6
56 Dovletova 22325 9
57 Kulieva 22325 7
58 Ashyrov 22159 7
59 Kurbanow 21918 8
60 Dovletov 21677 8
61 Kuliev 21677 6
62 Alieva 21479 6
63 Berdiyeva 20093 9
64 Nepesova 19945 8
65 Nepesov 19750 7
66 Nazarov 19689 7
67 Nazarow 19509 7
68 Babayew 19509 7
69 Berdiyev 19509 8
70 Amanow 19268 6
71 Dzhoraeva 18731 9
72 Myradow 18546 7
73 Charyyew 18546 8
74 Dzhoraev 18546 8
75 Batyrova 18425 8
76 Batyrov 18064 7
77 Mammedova 17267 9
78 Orazow 17101 6
79 Mammedov 17101 8
80 Klycheva 17027 8
81 Klychev 16860 7
82 Ashyrow 16860 7
83 Annayew 16860 7
84 Annamuradova 16786 12
85 Annamuradov 16619 11
86 Durdyyew 16378 8
87 Owezow 16378 6
88 Nazarova 16198 8
89 Muradow 15896 7
90 Mukhammedova 15878 12
91 Mukhammedov 15415 11
92 Babaev 15393 6
93 Agaeva 15081 6
94 Agaev 14933 5
95 Akhmedova 14785 9
96 Geldyeva 14738 8
97 Geldyev 14451 7
98 Byashimova 14349 10
99 Byashimov 14210 9
100 Akhmedov 14081 8
101 Karaeva 14007 7
102 Guseynova 14007 9
103 Muhammedow 13970 10
104 Atadzhanova 13868 11
105 Aliev 13782 5
106 Karaev 13729 6
107 Atadzhanov 13729 10
108 Geldiyew 13488 8
109 Guseynov 13340 8
110 Annayeva 13266 8
111 Hudayberdiyew 13247 13
112 Ivanov 13156 6
113 Chariyeva 13136 9
114 Ivanova 13066 7
115 Charyyeva 13025 9
116 Annayev 13006 7
117 Chariyev 13006 8
118 Mamedow 12765 7
119 Charyyev 12765 8
120 Mammedow 12284 8
121 Rozyyew 12284 7
122 Rozmetova 12154 9
123 Grigoryants 12043 11
124 Myradova 11922 8
125 Saryeva 11922 7
126 Yusupova 11813 8
127 Yusupov 11813 7
128 Saryev 11802 6
129 Myradov 11802 7
130 Rozmetov 11802 8
131 Atamuradova 11793 11
132 Rahmanova 11663 9
133 Atamuradov 11561 10
134 Geldiyeva 11542 9
135 Rahmanov 11320 8
136 Geldiyev 11320 8
137 Khydyrova 11190 9
138 Khallyeva 11163 9
139 Khydyrov 11079 8
140 Khallyev 10838 8
141 Muhammedova 10811 11
142 Bashimova 10672 9
143 Soyunova 10672 8
144 Muhammedov 10598 10
145 Soyunov 10357 7
146 Bashimov 10357 8
147 Nuryyew 10357 7
148 Charyew 10116 7
149 Meredowa 10116 8
150 Geldieva 9977 8
151 Geldiev 9875 7
152 Bazarow 9634 7
153 Durdyyeva 9579 9
154 Ibragimov 9576 9
155 Durdyyev 9393 8
156 Gasanova 9347 8
157 Akmuradova 9338 10
158 Akmuradov 9152 9
159 Gasanov 9078 7
160 Allanazarova 9004 12
161 Shamuradova 9004 11
162 Dovranova 8930 9
163 Kurbanowa 8912 9
164 Allanazarov 8912 11
165 Shamuradov 8912 10
166 Cherkezova 8680 10
167 Hojayeva 8680 8
168 Abdullayew 8671 10
169 Babaeva 8448 7
170 Ismailova 8323 9
171 Ismailov 8144 8
172 Dzhumabaeva 8106 11
173 Hanov 7948 5
174 Dzhumabaev 7948 10
175 Petrov 7607 6
176 Abaev 7466 5
177 Sakhatov 7466 8
178 Suleymanova 7439 11
179 Kim 6981 3
180 Babayev 6891 7
181 Abdullaeva 6753 10
182 Grigoryan 6623 9
183 Abdullaev 6559 9
184 Ramazanova 6485 10
185 Kuznetsova 6444 10
186 Magomedova 6299 10
187 Ramazanov 6299 9
188 Ahmedov 6175 7
189 Bagdasarova 6086 11
190 Ibragimova 6068 10
191 Bagdasarov 6021 10
192 Kadyrova 5957 8
193 Petrova 5817 7
194 Kadyrov 5781 7
195 Allaberdiyev 5540 12
196 Sarkisyan 5191 9
197 Ahmedova 5012 8
198 Makarova 5012 8
199 Kazakov 4922 7
200 Novikova 4922 8
201 Popova 4833 6
202 Avanesova 4817 9
203 Karimova 4654 8
204 Musaeva 4576 7
205 Yakubov 4564 7
206 Niyazov 4475 7
207 Musaev 4447 6
208 Artykova 4363 8
209 Artykov 4280 7
210 Dzhafarov 4261 9
211 Romanova 4206 8
212 Osipova 4027 7
213 Vasileva 3938 8
214 Kuznetsov 3938 9
215 Abdulaeva 3928 9
216 Novikov 3848 7
217 Han 3759 3
218 Smirnova 3759 8
219 Abdulaev 3705 8
220 Zakharova 3669 9
221 Petrosyan 3669 9
222 Khasanova 3669 9
223 Kovalenko 3669 9
224 Aliyeva 3669 7
225 Babadzhanov 3580 11
226 Kazakova 3580 8
227 Suleymanov 3490 10
228 Morozova 3401 8
229 Mikhaylova 3311 10
230 Sarkisova 3311 9
231 Volkova 3311 7
232 Arutyunyan 3222 10
233 Popov 3222 5
234 Rakhmanova 3196 10
235 Rakhmanov 3168 9
236 Arslan 3132 6
237 Vasilyeva 3132 9
238 Romanov 3043 7
239 Ayrapetyan 3043 10
240 Yakubova 2953 8
241 Akopyan 2953 7
242 Rustamova 2862 9
243 Niyazova 2862 8
244 Rustamov 2779 8
245 Kravchenko 2774 10
246 Jan 2774 3
247 Osipov 2774 6
248 Smirnov 2774 7
249 Orlova 2774 6
250 Avanesyan 2774 9
251 Morozov 2685 7
252 Chernova 2685 8
253 Sultan 2685 6
254 Shevchenko 2685 10
255 Sokolova 2685 8
256 Bogdanova 2685 9
257 Goncharova 2685 10
258 Stepanova 2685 9
259 Hanow 2685 5
260 Shukurova 2640 9
261 Shukurov 2612 8
262 Sokolov 2595 7
263 Bondarenko 2595 10
264 Li 2595 2
265 Bala 2595 4
266 Muradova 2547 8
267 Masharipova 2529 11
268 Pak 2506 3
269 Pavlova 2506 7
270 Tarasov 2506 7
271 Borisova 2506 8
272 Isaeva 2506 6
273 Zaytseva 2506 8
274 Melnikova 2506 9
275 Masharipov 2501 10
276 Rakhimova 2492 9
277 Muradov 2473 7
278 Rakhimov 2446 8
279 Andreeva 2416 8
280 Sorokina 2416 8
281 Lebedeva 2416 8
282 Fedorova 2416 8
283 Kozlov 2416 6
284 Tarasova 2327 8
285 Polyakova 2327 9
286 Ilina 2327 5
287 Pavlov 2327 6
288 Khudayberdieva 2288 14
289 Stepanyan 2237 9
290 Babayan 2237 7
291 Tkachenko 2237 9
292 Khudayberdiev 2223 13
293 Atabaeva 2186 8
294 Atabaev 2168 7
295 Isaev 2148 5
296 Melkumyan 2148 9
297 Bayram 2148 6
298 Antonova 2148 8
299 Nikitina 2148 8
300 Yakovleva 2148 9
301 Maslova 2148 7
302 Aleksandrova 2148 12
303 Bayramova 2094 9
304 Filippova 2058 9
305 Titova 2058 6
306 Voronina 2058 8
307 Alekseeva 2058 9
308 Sidorova 2058 8
309 Saburov 2058 7
310 Kalinina 2058 8
311 Kostina 2058 7
312 Gorbunova 2058 9
313 Abramova 2058 8
314 Klimova 2058 7
315 Zhukov 2058 6
316 Karimov 2057 7
317 Bayramov 2029 8
318 Sabirova 2019 8
319 Sabirov 2001 7
320 Ali 1969 3
321 Sidorov 1969 7
322 Danilov 1969 7
323 Avakyan 1969 7
324 Yuldasheva 1908 10
325 Yuldashev 1890 9
326 Isakov 1879 6
327 Vasilev 1879 7
328 Denisova 1879 8
329 Khan 1879 4
330 Semenova 1879 8
331 Can 1879 3
332 Kotova 1879 6
333 Kolesnikova 1879 11
334 Medvedeva 1879 9
335 Galkina 1879 7
336 Sadykova 1834 8
337 Kalandarov 1834 10
338 Khaydarova 1797 10
339 Aminov 1790 6
340 Zhukova 1790 7
341 Kovaleva 1790 8
342 Gasparyan 1790 9
343 Abramov 1790 7
344 Makarov 1790 7
345 Orlov 1790 5
346 Konovalova 1790 10
347 Fomina 1790 6
348 Kozlova 1790 7
349 Frolova 1790 7
350 Andreev 1790 7
351 Lysenko 1790 7
352 Sadykov 1779 7
353 Khasanov 1779 8
354 Khaydarov 1779 9
355 Kasymova 1779 8
356 Kasymov 1723 7
357 Umarova 1705 7
358 Mirzoyan 1700 8
359 Nikolaeva 1700 9
360 Kharchenko 1700 10
361 Sergeeva 1700 8
362 Akimova 1700 7
363 Fedorov 1700 7
364 Dogan 1700 5
365 Gerasimova 1700 10
366 Belova 1700 6
367 Danilova 1700 8
368 Kaya 1700 4
369 Hasanov 1700 7
370 Khachatryan 1700 11
371 Zhuravleva 1700 10
372 Markova 1700 7
373 Martirosyan 1700 11
374 Egorova 1700 7
375 Yakovlev 1700 8
376 Salimova 1700 8
377 Kulikova 1700 8
378 Petrovich 1700 9
379 Ovchinnikova 1700 12
380 Kolesnikov 1700 10
381 Arutyunov 1700 9
382 Jana 1700 4
383 Ilyasova 1686 8
384 Umarov 1667 6
385 Abdullayeva 1658 11
386 Ilyasov 1621 7
387 Abdullayev 1612 10
388 Mischenko 1611 9
389 Klimenko 1611 8
390 Kuzmin 1611 6
391 Myrat 1611 5
392 Serdar 1611 6
393 Balayan 1611 7
394 Valieva 1603 7
395 Azimova 1547 7
396 Bagirova 1528 8
397 Valiev 1528 6
398 Timofeeva 1521 9
399 Davydova 1521 8
400 Kiseleva 1521 8
401 Trofimova 1521 9
402 Mironova 1521 8
403 Aman 1521 4
404 Gabrielyan 1521 10
405 Dmitrieva 1521 9
406 Muratov 1521 7
407 Borodina 1521 8
408 Biryukova 1521 9
409 Zhuravlev 1521 9
410 Naumova 1521 7
411 Rasulova 1519 8
412 Azimov 1501 6
413 Rasulov 1501 7
414 Bagirov 1482 7
415 Litvinova 1432 9
416 Dmitriev 1432 8
417 Petrenko 1432 8
418 Zakharov 1432 8
419 Zaytsev 1432 7
420 Frolov 1432 6
421 Arakelyan 1432 9
422 Panova 1432 6
423 Gorbunov 1432 8
424 Kuzmina 1432 7
425 Safonova 1432 8
426 Kireeva 1432 7
427 Boyko 1432 5
428 Bega 1432 4
429 Tikhonova 1432 9
430 Bogdanov 1432 8
431 Medvedev 1342 8
432 Sergeev 1342 7
433 Chernov 1342 7
434 Baranov 1342 7
435 Safaryan 1342 8
436 Volkov 1342 6
437 Abdurakhmanov 1342 13
438 Bagdasaryan 1342 11
439 Saakyan 1342 7
440 Kan 1342 3
441 Nasyrova 1306 8
442 Sarkisov 1297 8
443 Nasyrov 1278 7
444 Lazarev 1253 7
445 Antonov 1253 7
446 Maksimova 1253 9
447 Isakova 1253 7
448 Nikiforova 1253 10
449 Gukasyan 1253 8
450 Kalashnikova 1253 12
451 Gavrilova 1253 9
452 Hasanova 1253 8
453 Emirov 1253 6
454 Spiridonova 1253 11
455 Lebedev 1253 7
456 Belousova 1253 9
457 Kovalchuk 1253 9
458 Yilmaz 1253 6
459 Knyazeva 1253 8
460 Komarova 1253 8
461 Eminova 1253 7
462 Mikhaylov 1253 9
463 Nikitin 1253 7
464 Miroshnichenko 1253 14
465 Zinchenko 1253 9
466 Didenko 1253 7
467 Potapova 1253 8
468 Alexeeva 1253 8
469 Evdokimova 1253 10
470 Kabulov 1223 7
471 Karpov 1163 6
472 Mkrtchyan 1163 9
473 Korotkova 1163 9
474 Aminova 1163 7
475 Efremova 1163 8
476 Lobanov 1163 7
477 Kirillova 1163 9
478 Malakhova 1163 9
479 Moiseeva 1163 8
480 Anisimova 1163 9
481 Karpova 1163 7
482 Stepanov 1163 8
483 Yudina 1163 6
484 Malysheva 1163 9
485 Davydov 1163 7
486 Goncharenko 1163 11
487 Simonova 1163 8
488 Marchenko 1163 9
489 Belyaeva 1163 8
490 Kulikov 1163 7
491 Litvinov 1163 8
492 Titov 1163 5
493 Shabanova 1163 9
494 Yuldashova 1130 10
495 Yuldashov 1112 9
496 Kasimova 1112 8
497 Jumaev 1112 6
498 Kara 1074 4
499 Grishina 1074 8
500 Borisov 1074 7
501 Kostenko 1074 8
502 Vasilyev 1074 8
503 Kharitonov 1074 10
504 Lukyanova 1074 9
505 Nesterova 1074 9
506 Bek 1074 3
507 Loginova 1074 8
508 Drozdova 1074 8
509 Melnik 1074 6
510 Filippov 1074 8
511 Vartanyan 1074 9
512 Osmanova 1074 8
513 Guseva 1074 6
514 Denisov 1074 7
515 Belov 1074 5
516 Baranova 1074 8
517 Belyakova 1074 9
518 Arkhipova 1074 9
519 Shestakova 1074 10
520 Egorov 1074 6
521 Sha 1074 3
522 Vlasov 1074 6
523 Kostin 1074 6
524 Dyachenko 1074 9
525 Kalinin 1074 7
526 Ivanchenko 1074 10
527 Akopov 1074 6
528 Dzyuba 984 6
529 Kovalev 984 7
530 Markaryan 984 9
531 Adamyan 984 7
532 Maslov 984 6
533 Davidovich 984 10
534 Aydin 984 5
535 Semenov 984 7
536 Polyakov 984 8
537 Savin 984 5
538 Kotov 984 5
539 Osmanov 984 7
540 Ermakov 984 7
541 Ushakov 984 7
542 Abramyan 984 8
543 Nikolaev 984 8
544 Abayev 984 6
545 Gusev 984 5
546 Halilov 984 7
547 Simonyan 984 8
548 Stepanenko 984 10
549 Nikiforov 984 9
550 Evdokimov 984 9
551 Korol 984 5
552 Sorokin 984 7
553 Karapetyan 984 10
554 Sidorenko 984 9
555 Tagiev 973 6
556 Son 895 3
557 Maximova 895 8
558 Klimov 895 6
559 Tsay 895 4
560 Vlasova 895 7
561 Zotov 895 5
562 Mironov 895 7
563 Dali 895 4
564 Sotnikova 895 9
565 Ermakova 895 8
566 Krasnova 895 8
567 Pro 895 3
568 Markina 895 7
569 Koroleva 895 8
570 Pan 895 3
571 Molchanov 895 9
572 Mishina 895 7
573 Safina 895 6
574 Net 895 3
575 Ozturk 895 6
576 Zubkova 895 7
577 Tretyakova 895 10
578 Singh 895 5
579 Demidova 895 8
580 Berdi 895 5
581 Matveeva 895 8
582 Golubeva 895 8
583 Fomin 895 5
584 Rodionova 895 9
585 Afonin 895 6
586 Markov 895 6
587 Kochetov 895 8
588 Emelyanova 895 10
589 Korkmaz 805 7
590 Levchenko 805 9
591 Soboleva 805 8
592 Ilin 805 4
593 Nekrasova 805 9
594 Rahman 805 6
595 Oganesyan 805 9
596 Arzumanyan 805 10
597 Taran 805 5
598 Lobanova 805 8
599 Kirichenko 805 10
600 Chary 805 5
601 Ponomarenko 805 11
602 Galkin 805 6
603 Smit 805 4
604 Alexandrova 805 11
605 Maksimov 805 8
606 Malikova 805 8
607 Chernyshova 805 11
608 Ambartsumyan 805 12
609 Nesterov 805 8
610 Panina 805 6
611 Beg 805 3
612 Romanenko 805 9
613 Oraz 805 4
614 Pogosyan 805 8
615 Salimov 805 7
616 Safonov 805 7
617 Shmidt 805 6
618 Zhuk 805 4
619 Ermolaev 805 8
620 Filatova 805 8
621 Savina 805 6
622 Panchenko 805 9
623 Safronova 805 9
624 Polat 805 5
625 Sereda 805 6
626 Babayeva 723 8
627 Zolotarev 716 9
628 Naumenko 716 8
629 Aslan 716 5
630 Astakhov 716 8
631 Doan 716 4
632 Voronin 716 7
633 Aleksanyan 716 10
634 Sahin 716 5
635 Korolev 716 7
636 Ten 716 3
637 Gevorkyan 716 9
638 Alymov 716 6
639 Rudenko 716 7
640 Abramovich 716 10
641 Melnikov 716 8
642 Alexeev 716 7
643 Rybak 716 5
644 Goncharov 716 9
645 Borodin 716 7
646 Demir 716 5
647 Demchenko 716 9
648 Tan 716 3
649 Avetisyan 716 9
650 Turan 716 5
651 Tikhonov 716 8
652 Alekseev 716 8
653 Grigoryev 716 9
654 Nazarenko 716 9
655 Avdeev 716 6
656 Kolesnik 716 8
657 Panin 716 5
658 Shpak 716 5
659 Bykov 716 5
660 Ozdemir 716 7
661 Kucherenko 716 10
662 Abdul 626 5
663 Kravtsova 626 9
664 Cetin 626 5
665 Mergen 626 6
666 Bay 626 3
667 Lazareva 626 8
668 Konovalov 626 9
669 Kot 626 3
670 Gavrilov 626 8
671 Movsesyan 626 9
672 Park 626 4
673 Habibi 626 6
674 Bondareva 626 9
675 Bauer 626 5
676 Kireev 626 6
677 Kharitonova 626 11
678 Dolgova 626 7
679 Kemal 626 5
680 Vasilenko 626 9
681 Levina 626 6
682 Ushakova 626 8
683 Trofimov 626 8
684 Adamova 626 7
685 Samoylova 626 9
686 Radchenko 626 9
687 Efremov 626 7
688 Vinogradova 626 11
689 Oganyan 626 7
690 Filatov 626 7
691 Bobrovsky 626 9
692 Velichko 626 8
693 Terekhova 626 9
694 Plotnikov 626 9
695 Panov 626 5
696 Sharma 626 6
697 Korobov 626 7
698 Cherkasova 626 10
699 Kulik 626 5
700 Simonov 626 7
701 Komarov 626 7
702 Martynenko 626 10
703 Kozhevnikov 626 11
704 Demidov 626 7
705 Mukhanov 626 8
706 Butenko 626 7
707 Voronov 626 7
708 Zimin 626 5
709 Lavrov 626 6
710 Savchenko 626 9
711 Almazov 626 7
712 Kudryavtseva 626 12
713 Celik 626 5
714 Maltseva 626 8
715 Lee 626 3
716 Jahan 626 5
717 Pershin 626 7
718 Seyidova 565 8
719 Sultanova 565 9
720 Seyidov 556 7
721 Sultanov 556 8
722 Malyshev 537 8
723 Medina 537 6
724 Filimonova 537 10
725 Gurban 537 6
726 Chernyshev 537 10
727 Golovin 537 7
728 Bychkov 537 7
729 Petrovsky 537 9
730 Sonmez 537 6
731 Borisenko 537 9
732 Kulakova 537 8
733 Salieva 537 7
734 Markosyan 537 9
735 Ay 537 2
736 Martynova 537 9
737 Shubin 537 6
738 Kirilova 537 8
739 Men 537 3
740 German 537 6
741 Badalov 537 7
742 Ahmed 537 5
743 Efimova 537 7
744 Savchuk 537 7
745 Nikulina 537 8
746 Ovcharenko 537 10
747 Mutlu 537 5
748 Nesterenko 537 10
749 Laptev 537 6
750 Alkan 537 5
751 Litvinenko 537 10
752 Kerim 537 5
753 Yudin 537 5
754 Moiseev 537 7
755 Bondar 537 6
756 Kravtsov 537 8
757 Adamov 537 6
758 Selivanov 537 9
759 Boss 537 4
760 Vasina 537 6
761 Saltykov 537 8
762 Ovchinnikov 537 11
763 Juma 537 4
764 Bykova 537 6
765 Serdyuk 537 7
766 Soroka 537 6
767 Shishkin 537 8
768 Pashkov 537 7
769 Ogar 537 4
770 Yildiz 537 6
771 Ponomareva 537 10
772 Yildirim 537 8
773 Chik 537 4
774 Kurt 537 4
775 Fedotova 537 8
776 Yakovenko 537 9
777 Salov 537 5
778 Larina 537 6
779 Viktorova 537 9
780 Savenko 537 7
781 Ignatova 537 8
782 Leonova 537 7
783 Fedorenko 537 9
784 Elena 537 5
785 Bahar 537 5
786 Nazaroff 537 8
787 Stadnik 447 7
788 Abbas 447 5
789 Vovk 447 4
790 Vladimirovich 447 13
791 Kopylov 447 7
792 Popovich 447 8
793 Makaryan 447 8
794 Tikhomirova 447 11
795 Reznikov 447 8
796 Gorina 447 6
797 Bozkurt 447 7
798 Stoyanova 447 9
799 Voronova 447 8
800 Ostapenko 447 9
801 Shepelev 447 8
802 Pankova 447 7
803 Ustinova 447 8
804 Mansurov 447 8
805 Grin 447 4
806 Balkan 447 6
807 Gromova 447 7
808 Bulgakov 447 8
809 Sim 447 3
810 Sam 447 3
811 Sinelnikov 447 10
812 Soltan 447 6
813 Kenig 447 5
814 Teplov 447 6
815 Demirova 447 8
816 Chernysheva 447 11
817 Uvarov 447 6
818 Kuzmenko 447 8
819 Kirov 447 5
820 Mazur 447 5
821 Kravets 447 7
822 Baba 447 4
823 Tsvetkova 447 9
824 Aleksandrovich 447 14
825 Yurchenko 447 9
826 Gungor 447 6
827 Fatih 447 5
828 Kovtun 447 6
829 Khokhlova 447 9
830 Avagyan 447 7
831 Ozkan 447 5
832 Barsegyan 447 9
833 Grigorova 447 9
834 Tarasenko 447 9
835 Hoja 447 4
836 Drobot 447 6
837 Kozin 447 5
838 Gorbenko 447 8
839 Rodina 447 6
840 Asatryan 447 8
841 Asad 447 4
842 Uzunova 447 7
843 Rybakova 447 8
844 Prokopenko 447 10
845 Abdulla 447 7
846 Bonita 447 6
847 Ignatov 447 7
848 Balabanova 447 10
849 Belousov 447 8
850 Acar 447 4
851 Kocharyan 447 9
852 Omelchenko 447 10
853 Lutsenko 447 8
854 Osina 447 5
855 Nikitenko 447 9
856 Leonov 447 6
857 Makarenko 447 9
858 Aksoy 447 5
859 Balan 447 5
860 Rova 447 4
861 Solovyeva 447 9
862 Movsisyan 447 9
863 Tovmasyan 447 9
864 Konstantinova 447 13
865 Angelova 447 8
866 Afanasyeva 447 10
867 Ata 447 3
868 Deniz 447 5
869 Shnayder 447 8
870 Marchuk 447 7
871 Ivashkin 447 8
872 Gulina 447 6
873 Vorobyeva 447 9
874 Matus 447 5
875 Koshelev 447 8
876 Oleynik 447 7
877 Iskander 447 8
878 Mir 447 3
879 Malik 447 5
880 Kirova 447 6
881 Karov 447 5
882 Sharipov 435 8
883 Sharipova 435 9
884 Larin 358 5
885 Bagul 358 5
886 Rosman 358 6
887 Bulatov 358 7
888 Kirilov 358 7
889 Voron 358 5
890 Portnov 358 7
891 Efimov 358 6
892 Balaban 358 7
893 Fomenko 358 7
894 Jeka 358 4
895 Mohamed 358 7
896 Leo 358 3
897 Parkhomenko 358 11
898 Levin 358 5
899 Ates 358 4
900 Danchev 358 7
901 Kuchin 358 6
902 Chernyavskaya 358 13
903 Kushnir 358 7
904 Moroz 358 5
905 Em 358 2
906 Lobas 358 5
907 Kogan 358 5
908 Ashurov 358 7
909 Kravchuk 358 8
910 Levshin 358 7
911 Karpenko 358 8
912 Terzi 358 5
913 Sobolev 358 7
914 Sherapov 358 8
915 Ahmad 358 5
916 Tkachev 358 7
917 Koc 358 3
918 Minasyan 358 8
919 Spiridonov 358 10
920 Tsvetkov 358 8
921 Murzin 358 6
922 Nair 358 4
923 Turk 358 4
924 Demirov 358 7
925 Barsukov 358 8
926 Davidov 358 7
927 Kondratyuk 358 10
928 Gayer 358 5
929 Shulga 358 6
930 Dan 358 3
931 Dragon 358 6
932 Potapov 358 7
933 Lapin 358 5
934 Mele 358 4
935 Gordeev 358 7
936 Erdogan 358 7
937 Smetana 358 7
938 Musa 358 4
939 Izmailov 358 8
940 Polishuk 358 8
941 Badalyan 358 8
942 Kutsenko 358 8
943 Ovsepyan 358 8
944 Bey 358 3
945 Maximov 358 7
946 Kharlamov 358 9
947 Topal 358 5
948 Manasyan 358 8
949 Martins 358 7
950 Pereverzev 358 10
951 Mukhin 358 6
952 Baran 358 5
953 Zheleznov 358 9
954 Babenko 358 7
955 Godin 358 5
956 Karol 358 5
957 Shad 358 4
958 Kapustin 358 8
959 Erol 358 4
960 Sapozhnikov 358 11
961 Is 358 2
962 Kopach 358 6
963 Viktorov 358 8
964 Demirci 358 7
965 Vinnik 358 6
966 Vlasenko 358 8
967 Sen 358 3
968 Tokarev 358 7
969 Yavuz 358 5
970 Mishin 358 6
971 Sher 358 4
972 Sinitsyn 358 8
973 Naumov 358 6
974 Potapenko 358 9
975 Bereza 358 6
976 Yunus 358 5
977 Hasan 358 5
978 Kazaryan 358 8
979 Tumer 358 5
980 Martynov 358 8
981 Klepach 358 7
982 Feldman 358 7
983 Volk 358 4
984 Aliyev 343 6
985 Saidova 315 7
986 Agayeva 315 7
987 Novruzova 315 9
988 Ergeshova 315 9
989 Novruzov 306 8
990 Saidov 306 6
991 Ergeshov 306 8
992 Agayev 306 6
993 Nuriyeva 222 8
994 Bazarbaeva 222 10
995 Nuriyev 222 7
996 Bazarbaev 213 9
997 Abasova 213 7
998 Rahimova 204 8
999 Kazimova 204 8
1000 Rahimov 204 7

Discovering the common last names of Turkmenistan

Turkmenistan is a Central Asian country with a population of about 6 million people. In their communities, last names play an important role in identifying and recognizing individuals. Turkmenistan has a rich history and cultural heritage that's reflected in its last names. So, let's take a look at some of the most common surnames found in this fascinating country.

The Origin of Turkmen Last Names

Turkish, Persian, Arabic roots, and tribal affiliations are the primary sources of Turkmen last names. The name structure consists of the first name followed by the surname. In most cases, the surname ends with -ov or -eva, which denotes son of and daughter of respectively in Turkmen.

The Turkmen people have a long-standing tradition of using last names based on professions or occupations. For instance, Bayramov means son of the festivity, Chariev means son of the blacksmith, and Tuleberdiev means son of the student.

The Common Turkmen Surnames

These are the most common last names found in Turkmenistan:

  • Babazadeh
  • Beknazarov
  • Bergenov
  • Charyev
  • Durdyyev
  • Geldiyev
  • Hojaev
  • Kurbanov
  • Myradov
  • Nurmyradov

Significance of Last Names in Turkmenistan

In Turkmenistan, the last name represents one's social status and family association, including the family history and traditions. It's a common practice for individuals to use their last names to identify their family's reputation and achievements. Moreover, the Turkmen people highly prize their heritage and ancestral lineage, and so the surname is an important aspect of cultural identity.

In conclusion, Turkmenistan is a country with a rich history and cultural heritage that's reflected in the last names of its people. By exploring this list of the most common surnames found in Turkmenistan, we can understand the significance that these last names carry, both for the social status and cultural identity of the Turkmen people.