Die häufigsten bulgarischen Nachnamen: Eine Liste bulgarischer Familiennamen

Bulgarien ist ein Land mit einer reichen Geschichte und Kultur. Eines der interessantesten Merkmale der bulgarischen Kultur sind die verschiedenen Nachnamen, die in diesem Land vorkommen. Es gibt viele bekannte bulgarische Nachnamen, die man oft hört, wenn man mit Bulgaren spricht oder sich mit ihrer Literatur und Geschichte befasst. In diesem Artikel werden wir einige der häufigsten bulgarischen Nachnamen untersuchen und ihre Bedeutung und Herkunft erläutern.

Ranking Nachname Vorfall Buchstaben
1 Ivanov 150384 6
2 Ivanova 137731 7
3 Georgieva 106118 9
4 Georgiev 103202 8
5 Dimitrova 100474 9
6 Dimitrov 99071 8
7 Petrova 69445 7
8 Petrov 67144 6
9 Nikolova 60957 8
10 Nikolov 58667 7
11 Stoyanova 56248 9
12 Hristova 55899 8
13 Stoyanov 55242 8
14 Todorova 54167 8
15 Hristov 53100 7
16 Todorov 52036 7
17 Ilieva 45328 6
18 Angelova 43787 8
19 Iliev 43426 5
20 Angelov 42028 7
21 Atanasova 40875 9
22 Atanasov 39835 8
23 Vasileva 39133 8
24 Vasilev 37957 7
25 Yordanova 37223 9
26 Yordanov 36449 8
27 Petkova 35304 7
28 Petkov 33650 6
29 Marinova 33251 8
30 Koleva 32321 6
31 Marinov 31981 7
32 Kolev 30459 5
33 Stefanova 26851 9
34 Stefanov 25384 8
35 Mehmed 25266 6
36 Mihaylova 24520 9
37 Mihaylov 23090 8
38 Ahmed 22385 5
39 Asenov 18975 6
40 Asenova 18739 7
41 Kostova 18021 7
42 Krasteva 17985 8
43 Dimova 17817 6
44 Kostadinov 17635 10
45 Kostadinova 17602 11
46 Miteva 17441 6
47 Mustafa 17314 7
48 Borisov 17052 7
49 Krastev 16918 7
50 Kostov 16876 6
51 Dimov 16731 5
52 Ali 16685 3
53 Aleksandrova 16351 12
54 Borisova 16110 8
55 Popova 16048 6
56 Aleksandrov 15964 11
57 Mitev 15847 5
58 Hasan 15820 5
59 Simeonova 15214 9
60 Simeonov 14770 8
61 Pavlova 14707 7
62 Popov 14450 5
63 Pavlov 13749 6
64 Yankova 12153 7
65 Yankov 11708 6
66 Markova 11673 7
67 Dobreva 11646 7
68 Tsvetkova 11281 9
69 Dobrev 11271 6
70 Markov 10971 6
71 Spasova 10875 7
72 Radeva 10778 6
73 Lazarova 10745 8
74 Tsvetkov 10562 8
75 Spasov 10489 6
76 Radev 10394 5
77 Ismail 10356 6
78 Lazarov 10348 7
79 Mladenova 10325 9
80 Ruseva 10141 6
81 Andreeva 10072 8
82 Yusein 9764 6
83 Slavova 9729 7
84 Mladenov 9715 8
85 Osman 9671 5
86 Yaneva 9663 6
87 Andreev 9464 7
88 Rusev 9446 5
89 Yanev 9444 5
90 Naydenova 9375 9
91 Kirilov 9335 7
92 Slavov 9156 6
93 Naydenov 8887 8
94 Valcheva 8779 8
95 Kirilova 8695 8
96 Peneva 8637 6
97 Mincheva 8146 8
98 Penev 8128 5
99 Valchev 8064 7
100 Sali 8029 4
101 Kirova 7972 6
102 Stancheva 7901 9
103 Andonova 7864 8
104 Minchev 7751 7
105 Staneva 7737 7
106 Stoycheva 7650 9
107 Halil 7581 5
108 Aleksieva 7580 9
109 Mehmedova 7525 9
110 Andonov 7506 7
111 Kirov 7498 5
112 Stoychev 7393 8
113 Stanchev 7373 8
114 Mehmedov 7331 8
115 Zheleva 7328 7
116 Hyusein 7283 7
117 Grigorova 7269 9
118 Stanev 7189 6
119 Tsvetanov 7181 9
120 Stoeva 7157 6
121 Aleksiev 7156 8
122 Ahmedov 7149 7
123 Gospodinova 7137 11
124 Zhelev 7126 6
125 Zhelyazkova 7122 11
126 Velikova 7052 8
127 Ahmedova 7001 8
128 Zhelyazkov 6985 10
129 Grigorov 6962 8
130 Tsvetanova 6941 10
131 Velikov 6918 7
132 Filipova 6918 8
133 Gospodinov 6903 10
134 Ibryam 6883 6
135 Trifonova 6816 9
136 Stoykova 6773 8
137 Panayotova 6731 10
138 Stoev 6713 5
139 Filipov 6633 7
140 Uzunova 6631 7
141 Panayotov 6560 9
142 Trifonov 6536 8
143 Stoykov 6489 7
144 Valkova 6480 7
145 Pencheva 6456 8
146 Milanova 6313 8
147 Stoilova 6273 8
148 Kovacheva 6273 9
149 Milanov 6253 7
150 Uzunov 6246 6
151 Stoilov 6235 7
152 Savova 6202 6
153 Nedelcheva 6147 10
154 Valkov 6095 6
155 Nedelchev 6074 9
156 Genova 6061 6
157 Penchev 6050 7
158 Rangelova 6013 9
159 Dineva 5918 6
160 Mileva 5831 6
161 Kovachev 5794 8
162 Veleva 5782 6
163 Genov 5749 5
164 Gancheva 5738 8
165 Myumyun 5732 7
166 Boneva 5723 6
167 Rangelov 5698 8
168 Mitova 5678 6
169 Syuleyman 5665 9
170 Stankova 5629 8
171 Tomova 5608 6
172 Dinev 5605 5
173 Yumer 5572 5
174 Metodiev 5564 8
175 Manolova 5562 8
176 Savov 5562 5
177 Doncheva 5561 8
178 Nedyalkova 5465 10
179 Velev 5449 5
180 Milev 5420 5
181 Stankov 5407 7
182 Donchev 5397 7
183 Kamenova 5397 8
184 Mitov 5396 5
185 Ganchev 5394 7
186 Damyanova 5391 9
187 Hadzhiev 5388 8
188 Hadzhieva 5377 9
189 Zaharieva 5376 9
190 Manolov 5365 7
191 Taneva 5347 6
192 Metodieva 5326 9
193 Bogdanova 5296 9
194 Vladimirov 5285 10
195 Tomov 5273 5
196 Bonev 5259 5
197 Alieva 5239 6
198 Bogdanov 5238 8
199 Gencheva 5170 8
200 Zahariev 5154 8
201 Vladimirova 5151 11
202 Shopova 5139 7
203 Kamenov 5109 7
204 Ignatova 5082 8
205 Tsoneva 5064 7
206 Apostolova 5004 10
207 Nedyalkov 4999 9
208 Tanev 4981 5
209 Peeva 4975 5
210 Mircheva 4957 8
211 Antonova 4941 8
212 Mustafova 4922 9
213 Mirchev 4899 7
214 Damyanov 4898 8
215 Ganeva 4896 6
216 Cholakova 4888 9
217 Antonov 4865 7
218 Mustafov 4850 8
219 Emin 4832 4
220 Peev 4798 4
221 Ignatov 4792 7
222 Apostolov 4758 9
223 Zhekova 4747 7
224 Terzieva 4720 8
225 Velkova 4691 7
226 Minkova 4684 7
227 Velichkova 4669 10
228 Ganev 4619 5
229 Zhekov 4597 6
230 Tsonev 4565 6
231 Minkov 4559 6
232 Cholakov 4556 8
233 Draganova 4520 9
234 Velkov 4492 6
235 Raykova 4490 7
236 Redzheb 4474 7
237 Toneva 4471 6
238 Velichkov 4457 9
239 Terziev 4403 7
240 Genchev 4371 7
241 Kaneva 4327 6
242 Zlateva 4308 7
243 Aliev 4308 5
244 Mihova 4304 6
245 Draganov 4302 8
246 Mitkov 4280 6
247 Mitkova 4274 7
248 Teneva 4263 6
249 Shopov 4212 6
250 Raykov 4175 6
251 Yusuf 4159 5
252 Nacheva 4101 7
253 Tonev 4093 5
254 Kanev 4060 5
255 Tenev 4043 5
256 Hasanova 4039 8
257 Hasanov 4014 7
258 Encheva 4010 7
259 Mihov 4006 5
260 Zlatev 3986 6
261 Chakarova 3984 9
262 Krumov 3953 6
263 Mihaleva 3943 8
264 Yanakieva 3908 9
265 Enchev 3888 6
266 Slavcheva 3884 9
267 Avramova 3814 8
268 Slavchev 3812 8
269 Stoimenova 3760 10
270 Nedeva 3754 6
271 Nachev 3716 6
272 Yanakiev 3682 8
273 Yosifov 3679 7
274 Krumova 3668 7
275 Yosifova 3656 8
276 Salim 3631 5
277 Parvanova 3631 9
278 Toncheva 3629 8
279 Nenova 3617 6
280 Chakarov 3614 8
281 Bozhilova 3590 9
282 Nedev 3586 5
283 Shaban 3586 6
284 Avramov 3582 7
285 Tosheva 3581 7
286 Sotirova 3574 8
287 Varbanova 3539 9
288 Yotova 3525 6
289 Nenov 3501 5
290 Boyadzhieva 3444 11
291 Tonchev 3431 7
292 Parvanov 3426 8
293 Kancheva 3424 8
294 Stoimenov 3406 9
295 Velinova 3351 8
296 Toshev 3339 6
297 Yancheva 3335 8
298 Yovcheva 3330 8
299 Delcheva 3300 8
300 Sotirov 3295 7
301 Goranova 3284 8
302 Boyadzhiev 3280 10
303 Staykova 3270 8
304 Varbanov 3268 8
305 Mihalev 3257 7
306 Bekir 3252 5
307 Lyubenov 3245 8
308 Tsekova 3244 7
309 Velinov 3226 7
310 Kalcheva 3221 8
311 Ramadan 3188 7
312 Delchev 3182 7
313 Tsankova 3154 8
314 Kanchev 3139 7
315 Raycheva 3138 8
316 Goranov 3122 7
317 Yovchev 3118 7
318 Staykov 3116 7
319 Sabeva 3115 6
320 Toteva 3114 6
321 Yotov 3109 5
322 Ognyanov 3098 8
323 Topalova 3090 8
324 Yanchev 3089 7
325 Racheva 3084 7
326 Gocheva 3077 7
327 Mineva 3068 6
328 Ognyanova 3055 9
329 Bozhilov 3048 8
330 Raychev 3040 7
331 Daskalova 3018 9
332 Lyubenova 3017 9
333 Tsekov 3014 6
334 Kalchev 3004 7
335 Bozhkova 2997 8
336 Velcheva 2994 8
337 Tsankov 2975 7
338 Doneva 2971 6
339 Tasheva 2968 7
340 Kadir 2967 5
341 Mancheva 2963 8
342 Sabev 2956 5
343 Karadzhova 2950 10
344 Gochev 2910 6
345 Ismailova 2901 9
346 Bozhkov 2890 7
347 Totev 2882 5
348 Donev 2876 5
349 Rachev 2872 6
350 Valeva 2871 6
351 Topalov 2868 7
352 Kotseva 2863 7
353 Karadzhov 2834 9
354 Velchev 2826 7
355 Ismailov 2825 8
356 Minev 2808 5
357 Traykova 2803 8
358 Arnaudova 2792 9
359 Tsaneva 2789 7
360 Blagoev 2784 7
361 Koeva 2781 5
362 Manchev 2779 7
363 Traykov 2776 7
364 Blagoeva 2771 8
365 Daskalov 2767 8
366 Tsenova 2740 7
367 Eneva 2729 5
368 Shtereva 2722 8
369 Kotsev 2716 6
370 Valev 2715 5
371 Murad 2699 5
372 Penkova 2692 7
373 Tsenov 2684 6
374 Evtimova 2682 8
375 Arnaudov 2682 8
376 Mahmud 2674 6
377 Panova 2669 6
378 Boyanov 2649 7
379 Tashev 2633 6
380 Karaivanova 2623 11
381 Peycheva 2613 8
382 Pancheva 2603 8
383 Anastasova 2601 10
384 Trendafilov 2595 11
385 Enev 2587 4
386 Tsanev 2585 6
387 Shterev 2573 7
388 Panov 2567 5
389 Evtimov 2559 7
390 Trendafilova 2553 12
391 Adem 2542 4
392 Penkov 2532 6
393 Taseva 2521 6
394 Manova 2514 6
395 Stamenova 2502 9
396 Maneva 2481 6
397 Anastasov 2477 9
398 Koev 2472 4
399 Sokolova 2459 8
400 Manev 2456 5
401 Stamenov 2444 8
402 Salieva 2429 7
403 Boyanova 2428 8
404 Pashova 2428 7
405 Peychev 2411 7
406 Osmanova 2399 8
407 Panchev 2384 7
408 Yuseinova 2379 9
409 Chobanova 2379 9
410 Deneva 2378 6
411 Demireva 2377 8
412 Tasev 2373 5
413 Sokolov 2366 7
414 Saliev 2355 6
415 Yuseinov 2354 8
416 Shakir 2327 6
417 Rashkova 2324 8
418 Galabov 2323 7
419 Manov 2318 5
420 Dinkova 2311 7
421 Kehayova 2305 8
422 Chausheva 2300 9
423 Chobanov 2295 8
424 Kurteva 2288 7
425 Chavdarova 2287 10
426 Chaushev 2284 8
427 Osmanov 2281 7
428 Grozdanova 2280 10
429 Chavdarov 2277 9
430 Pashov 2277 6
431 Prodanova 2254 9
432 Veselinov 2250 9
433 Denev 2244 5
434 Yakimova 2239 8
435 Zlatkova 2222 8
436 Gergova 2216 7
437 Zlatanova 2216 9
438 Zlatkov 2213 7
439 Zhivkova 2211 8
440 Hyuseinova 2207 10
441 Docheva 2206 7
442 Ibryamova 2205 9
443 Demirev 2202 7
444 Misheva 2192 7
445 Paunov 2191 6
446 Rashkov 2188 7
447 Nikolaev 2187 8
448 Boycheva 2184 8
449 Kehayov 2174 7
450 Hristeva 2167 8
451 Dinkov 2165 6
452 Grozdanov 2161 9
453 Veselinova 2157 10
454 Lozanova 2157 8
455 Madzharova 2149 10
456 Hyuseinov 2147 9
457 Bozhinova 2147 9
458 Yakimov 2146 7
459 Ibryamov 2130 8
460 Nikolaeva 2113 9
461 Simova 2112 6
462 Bakalova 2111 8
463 Ilcheva 2107 7
464 Bozhinov 2103 8
465 Lozanov 2102 7
466 Boteva 2098 6
467 Pesheva 2090 7
468 Zhivkov 2088 7
469 Zlatanov 2086 8
470 Prodanov 2085 8
471 Kurtev 2085 6
472 Gergov 2082 6
473 Belcheva 2081 8
474 Mishev 2074 6
475 Danailova 2061 9
476 Hristev 2058 7
477 Sirakov 2053 7
478 Boychev 2050 7
479 Dochev 2046 6
480 Redzhebov 2044 9
481 Danailov 2037 8
482 Paneva 2029 6
483 Arif 2028 4
484 Kazakova 2014 8
485 Stoynova 2013 8
486 Boeva 2007 5
487 Ninova 2006 6
488 Musa 2004 4
489 Ilchev 2004 6
490 Nedkova 2003 7
491 Mitrev 2003 6
492 Grozeva 1996 7
493 Bakalov 1980 7
494 Decheva 1972 7
495 Aleksova 1969 8
496 Milcheva 1967 8
497 Neykova 1967 7
498 Simov 1966 5
499 Nikova 1959 6
500 Mitreva 1957 7
501 Dikova 1954 6
502 Zdravkova 1944 9
503 Stoichkova 1939 10
504 Botev 1929 5
505 Zdravkov 1929 8
506 Milkova 1926 7
507 Nenkova 1926 7
508 Stavrev 1922 7
509 Dancheva 1920 8
510 Koseva 1917 6
511 Veli 1915 4
512 Madzharov 1914 9
513 Ninov 1912 5
514 Nenkov 1904 6
515 Aleksov 1904 7
516 Malinova 1902 8
517 Grozev 1901 6
518 Emilov 1900 6
519 Panev 1897 5
520 Rusinova 1894 8
521 Kazakov 1894 7
522 Mehmedali 1892 9
523 Nedkov 1888 6
524 Belchev 1883 7
525 Demirova 1879 8
526 Milkov 1877 6
527 Chernev 1873 7
528 Stoynov 1867 7
529 Milchev 1866 7
530 Dechev 1863 6
531 Nakova 1862 6
532 Arabadzhiev 1860 11
533 Mateeva 1858 7
534 Zapryanova 1847 10
535 Asan 1847 4
536 Bachvarova 1847 10
537 Kocheva 1844 7
538 Rusinov 1839 7
539 Hristozova 1834 10
540 Radkova 1827 7
541 Stoichkov 1825 9
542 Neykov 1822 6
543 Peshev 1822 6
544 Katsarov 1816 8
545 Malinov 1816 7
546 Nikov 1812 5
547 Emilova 1805 7
548 Dikov 1803 5
549 Aliosman 1802 8
550 Boev 1792 4
551 Dzhambazova 1788 11
552 Mateva 1788 6
553 Tsolova 1783 7
554 Mollova 1777 7
555 Nakov 1771 5
556 Kosev 1770 5
557 Yoncheva 1769 8
558 Kochev 1764 6
559 Danev 1760 5
560 Lilova 1759 6
561 Demirov 1757 7
562 Zapryanov 1757 9
563 Mollov 1728 6
564 Danchev 1728 7
565 Radkov 1727 6
566 Paskaleva 1723 9
567 Bankova 1723 7
568 Koycheva 1714 8
569 Kuzmanov 1707 8
570 Dicheva 1706 7
571 Martinova 1701 9
572 Mateev 1686 6
573 Koychev 1682 7
574 Tsolov 1681 6
575 Rasim 1680 5
576 Yonchev 1679 7
577 Boncheva 1673 8
578 Martinov 1672 8
579 Dzhambazov 1672 10
580 Tancheva 1667 8
581 Pehlivanova 1664 11
582 Tsanova 1661 7
583 Hristozov 1652 9
584 Bachvarov 1636 9
585 Matev 1627 5
586 Paskalev 1618 8
587 Bankov 1612 6
588 Tsanov 1611 6
589 Tanchev 1606 7
590 Stanoeva 1606 8
591 Dichev 1602 6
592 Yurukova 1600 8
593 Kolarov 1600 7
594 Yakub 1593 5
595 Halilov 1589 7
596 Balabanova 1582 10
597 Pehlivanov 1578 10
598 Lilov 1571 5
599 Karagyozova 1563 11
600 Yurukov 1553 7
601 Smail 1552 5
602 Dencheva 1547 8
603 Shishkov 1545 8
604 Bonchev 1545 7
605 Harizanova 1529 10
606 Yashar 1525 6
607 Sherif 1516 6
608 Arsov 1495 5
609 Arsova 1494 6
610 Antov 1492 5
611 Slavkova 1490 8
612 Karagyozov 1487 10
613 Dyulgerova 1482 10
614 Deleva 1479 6
615 Rasheva 1468 7
616 Vangelova 1466 9
617 Moneva 1464 6
618 Denchev 1452 7
619 Gogova 1445 6
620 Vangelov 1443 8
621 Stanoev 1443 7
622 Kiryakov 1440 8
623 Serafimov 1440 9
624 Slavkov 1426 7
625 Tsvyatkov 1423 9
626 Kalinova 1419 8
627 Delev 1414 5
628 Stamatov 1413 8
629 Nencheva 1411 8
630 Serafimova 1402 10
631 Geneva 1402 6
632 Monev 1401 5
633 Kasabov 1399 7
634 Davidov 1396 7
635 Dragneva 1396 8
636 Kircheva 1391 8
637 Nenchev 1391 7
638 Harizanov 1390 9
639 Bancheva 1388 8
640 Davidova 1384 8
641 Ivancheva 1381 9
642 Mikova 1379 6
643 Tsvyatkova 1378 10
644 Aptula 1377 6
645 Balabanov 1374 9
646 Vitanova 1370 8
647 Stoynev 1366 7
648 Mikov 1365 5
649 Nazif 1360 5
650 Akif 1355 4
651 Kalinov 1349 7
652 Konstantinova 1347 13
653 Vitanov 1341 7
654 Sabri 1340 5
655 Kisyov 1339 6
656 Gerova 1330 6
657 Genev 1327 5
658 Zhechev 1324 7
659 Selim 1320 5
660 Boshnakova 1320 10
661 Rashev 1310 6
662 Tahir 1310 5
663 Papazova 1301 8
664 Gavrilova 1298 9
665 Gogov 1297 5
666 Kirchev 1297 7
667 Geshev 1291 6
668 Gavrilov 1289 8
669 Rizova 1286 6
670 Eminova 1279 7
671 Vladova 1277 7
672 Tacheva 1268 7
673 Banchev 1268 7
674 Marchev 1265 7
675 Rizov 1264 5
676 Konstantinov 1263 12
677 Radulova 1253 8
678 Momchilova 1252 10
679 Danova 1251 6
680 Baleva 1250 6
681 Boshnakov 1249 9
682 Rashid 1246 6
683 Gadzheva 1237 8
684 Zafirov 1231 7
685 Ibrahim 1230 7
686 Syuleymanov 1224 11
687 Zafirova 1223 8
688 Momchilov 1221 9
689 Lalova 1215 6
690 Syuleymanova 1213 12
691 Halim 1212 5
692 Kunev 1212 5
693 Gatev 1211 5
694 Kozhuharov 1210 10
695 Milenkova 1210 9
696 Ivanchev 1208 8
697 Venkova 1205 7
698 Laleva 1199 6
699 Asanova 1198 7
700 Neycheva 1196 8
701 Vladov 1194 6
702 Danov 1186 5
703 Eftimov 1182 7
704 Ovcharova 1180 9
705 Asanov 1175 6
706 Lalev 1175 5
707 Tsenkov 1174 7
708 Shabanov 1163 8
709 Lalov 1147 5
710 Taskov 1146 6
711 Radulov 1144 7
712 Shabanova 1141 9
713 Gadzhev 1138 7
714 Donkova 1135 7
715 Venkov 1134 6
716 Dimcheva 1128 8
717 Paskova 1128 7
718 Yonkova 1119 7
719 Sadak 1118 5
720 Eftimova 1118 8
721 Balev 1117 5
722 Kuncheva 1104 8
723 Drumeva 1094 7
724 Asparuhov 1094 9
725 Donkov 1093 6
726 Zarkova 1092 7
727 Dakova 1091 6
728 Yumerov 1087 7
729 Baeva 1087 5
730 Stamova 1083 7
731 Lichev 1073 6
732 Dimchev 1062 7
733 Kunchev 1059 7
734 Nuri 1055 4
735 Zarkov 1054 6
736 Paskov 1053 6
737 Naneva 1047 6
738 Yonkov 1046 6
739 Gerasimova 1040 10
740 Miladinova 1035 10
741 Gerasimov 1024 9
742 Parusheva 1017 9
743 Radoslavov 1013 10
744 Karamfilova 1002 11
745 Karamfilov 1001 10
746 Vankova 996 7
747 Ruskov 995 6
748 Nanev 992 5
749 Asparuhova 988 10
750 Dakov 988 5
751 Miladinov 987 9
752 Denkova 987 7
753 Milenova 982 8
754 Radoslavova 978 11
755 Kaleva 963 6
756 Parushev 963 8
757 Milenov 957 7
758 Kaloyanova 955 10
759 Voynov 954 6
760 Toshkov 939 7
761 Rusanova 931 8
762 Valova 929 6
763 Peykov 927 6
764 Novakova 925 8
765 Nikiforova 921 10
766 Deyanova 921 8
767 Toshkova 920 8
768 Vankov 917 6
769 Sharkov 908 7
770 Rusanov 907 7
771 Nikiforov 906 9
772 Sasheva 904 7
773 Kaloyanov 902 9
774 Getov 901 5
775 Lazova 895 6
776 Deyanov 888 7
777 Zasheva 884 7
778 Cherkezova 878 10
779 Genkova 876 7
780 Raeva 875 5
781 Izet 874 4
782 Salif 872 5
783 Elenkova 869 8
784 Yuliyanov 867 9
785 Sashev 865 6
786 Levi 863 4
787 Denkov 863 6
788 Salimova 862 8
789 Lazov 857 5
790 Anev 855 4
791 Yorgova 848 7
792 Said 843 4
793 Salimov 840 7
794 Alish 837 5
795 Novakov 834 7
796 Idriz 833 5
797 Valov 832 5
798 Gaydarov 831 8
799 Yakov 829 5
800 Nestorov 826 8
801 Dankova 823 7
802 Nankova 818 7
803 Kerim 815 5
804 Pankova 814 7
805 Yuliyanova 814 10
806 Tashkov 813 7
807 Kyamil 809 6
808 Haralampiev 808 11
809 Mitrova 804 7
810 Zashev 804 6
811 Parashkevov 803 11
812 Barakova 800 8
813 Rumenov 798 7
814 Mutafchieva 795 11
815 Bozhanova 791 9
816 Isaev 784 5
817 Pashev 783 6
818 Isaeva 781 6
819 Mitrov 780 6
820 Eminov 775 6
821 Bogoev 774 6
822 Trayanov 772 8
823 Naumova 771 7
824 Mavrov 768 6
825 Dankov 767 6
826 Shukri 767 6
827 Naumov 766 6
828 Genkov 764 6
829 Gigov 761 5
830 Blazheva 757 8
831 Hubenova 756 8
832 Kuzeva 756 6
833 Gecheva 750 7
834 Bekirova 747 8
835 Rumenova 745 8
836 Temelkov 743 8
837 Peteva 741 6
838 Stanimirov 738 10
839 Alekov 738 6
840 Mutafchiev 737 10
841 Adil 735 4
842 Molla 734 5
843 Florova 732 7
844 Kadirova 731 8
845 Romanova 731 8
846 Kitanov 730 7
847 Maksimova 726 9
848 Pankov 724 6
849 Temelkova 723 9
850 Kitanova 722 8
851 Moskov 722 6
852 Maksimov 720 8
853 Stanimirova 718 11
854 Nankov 717 6
855 Isa 716 3
856 Mutlu 716 5
857 Dinova 716 6
858 Hubenov 716 7
859 Lyubomirov 713 10
860 Boykova 713 7
861 Bozhanov 710 8
862 Solakov 705 7
863 Uzun 700 4
864 Kamber 695 6
865 Daud 692 4
866 Monov 690 5
867 Ademov 688 6
868 Sandova 684 7
869 Alekova 684 7
870 Filchev 681 7
871 Kadirov 679 7
872 Lukov 679 5
873 Blagova 678 7
874 Marinkov 677 8
875 Boykov 676 6
876 Romanov 674 7
877 Mahmudova 672 9
878 Florov 671 6
879 Lyubomirova 670 11
880 Sandov 670 6
881 Ginev 669 5
882 Banov 667 5
883 Dinov 667 5
884 Veliev 666 6
885 Karov 663 5
886 Tsachev 662 7
887 Kasim 661 5
888 Petev 652 5
889 Siderov 652 7
890 Slaveva 651 7
891 Vanchev 643 7
892 Blagov 639 6
893 Slavev 639 6
894 Hamdi 637 5
895 Mahmudov 636 8
896 Goshev 630 6
897 Hashim 623 6
898 Hamid 620 5
899 Yolova 620 6
900 Ananieva 613 8
901 Pacheva 612 7
902 Kotova 612 6
903 Azis 609 4
904 Pachev 606 6
905 Tilev 604 5
906 Gosheva 601 7
907 Riza 598 4
908 Halid 590 5
909 Takov 589 5
910 Bikova 579 6
911 Tonkov 578 6
912 Fotev 576 5
913 Hamza 576 5
914 Stalev 575 6
915 Yakubova 573 8
916 Arifov 572 6
917 Habil 572 5
918 Kotov 566 5
919 Ramadanov 565 9
920 Spiridonova 560 11
921 Tefik 559 5
922 Cholak 559 6
923 Naim 555 4
924 Borislavov 545 10
925 Tankova 544 7
926 Bobev 540 5
927 Ramadanova 534 10
928 Mironov 534 7
929 Yusufov 533 7
930 Spiridonov 533 10
931 Bayram 532 6
932 Chakar 530 6
933 Bikov 528 5
934 Evgeniev 527 8
935 Makaveev 526 8
936 Tonov 523 5
937 Mironova 521 8
938 Zahova 520 6
939 Rusenov 519 7
940 Yakubov 513 7
941 Adamov 511 6
942 Borislavova 510 11
943 Dragomirov 510 10
944 Topal 506 5
945 Genadieva 504 9
946 Markovska 498 9
947 Sarieva 498 7
948 Panteleeva 498 10
949 Adamova 494 7
950 Markovski 492 9
951 Svilenov 491 8
952 Palov 490 5
953 Treneva 490 7
954 Usheva 487 6
955 Efremov 486 7
956 Tomanova 486 8
957 Sariev 486 6
958 Panteleev 485 9
959 Seid 480 4
960 Kolchev 480 7
961 Ibish 479 5
962 Efremova 476 8
963 Pantaleeva 469 10
964 Baltov 467 6
965 Evgenieva 467 9
966 Brankov 464 7
967 Imam 464 4
968 Strahilova 464 10
969 Vaneva 464 6
970 Pantaleev 463 9
971 Balkanska 463 9
972 Muradova 460 8
973 Dragomirova 459 11
974 Genadiev 457 8
975 Pekov 452 5
976 Vitkova 452 7
977 Demir 451 5
978 Radoev 450 6
979 Krasimirova 447 11
980 Vatova 445 6
981 Kadiev 444 6
982 Zaimov 444 6
983 Vanev 442 5
984 Svilenova 440 9
985 Krasimirov 438 10
986 Samardzhieva 435 12
987 Tsenev 434 6
988 Haka 430 4
989 Terzi 426 5
990 Muradov 425 7
991 Strahilov 424 9
992 Alipiev 417 7
993 Milov 416 5
994 Rashidova 415 9
995 Ikonomova 415 9
996 Radanov 414 7
997 Shefket 413 7
998 Donova 412 6
999 Petrovski 410 9
1000 Tair 408 4

Die häufigsten Familiennamen in Bulgarien

Bulgarien ist ein Land mit reicher kultureller Tradition, das im Herzen des Balkans liegt. Eine wichtige Säule dieser Kultur sind die bulgarischen Nachnamen, die eine breite Palette von Bedeutungen und Herkünften aufweisen und eng mit der Geschichte und der Gesellschaft des Landes verbunden sind. In diesem Artikel werden wir uns die 10 häufigsten Familiennamen des Landes ansehen.

1. Petrov

Petrov ist der häufigste bulgarische Nachname und leitet sich vom Vornamen Peter ab. Die Wurzeln dieses Namens liegen in der christlichen Tradition und erinnern an den Apostel Petrus. In der bulgarischen Sprache gibt es viele Abwandlungen wie Peterwev, Petrow, Petrowa und noch viele mehr.

2. Ivanov

Der Name Ivanov leitet sich aus dem Vornamen Ivan ab, was Johannes bedeutet. Es ist ein sehr beliebter Name in ganz Europa und hat auch in Bulgarien eine lange Geschichte. In der bulgarischen Sprache gibt es viele Varianten wie Ivanova, Ivanovska und noch viele mehr.

3. Georgiev

Der Name Georgiev leitet sich von Georg oder George ab, was Bauer bedeutet. Es ist ein sehr häufiger Name in Bulgarien und hat eine lange Tradition in der slawischen Kultur. In der bulgarischen Sprache gibt es viele Abwandlungen wie Georgiew, Georgiewa und noch viele mehr.

4. Dimitrov

Der Name Dimitrov leitet sich vom Vornamen Dimitar ab, was Göttlicher bedeutet. Es ist ein sehr beliebter Name in Bulgarien und hat eine lange Geschichte in der orthodoxen Kirche. In der bulgarischen Sprache gibt es viele Abwandlungen wie Dimitrow, Dimitrowa und noch viele mehr.

5. Stoyanov

Der Name Stoyanov leitet sich vom Vornamen Stoyan ab, was Standhaftigkeit bedeutet. Es ist ein sehr beliebter Name in Bulgarien und hat eine lange Geschichte in der slawischen Kultur. In der bulgarischen Sprache gibt es viele Abwandlungen wie Stojan, Stojanova und noch viele mehr.

6. Todorov

Der Name Todorov leitet sich vom Vornamen Todor ab, was Geschenk Gottes bedeutet. Es ist ein sehr häufiger Name in Bulgarien und hat eine lange Geschichte in der orthodoxen Kirche. In der bulgarischen Sprache gibt es viele Abwandlungen wie Todorova, Todorovska und noch viele mehr.

7. Vasilev

Der Name Vasilev leitet sich vom Vornamen Vasil ab, was königlich bedeutet. Es ist ein sehr häufiger Name in Bulgarien und hat eine lange Geschichte in der christlichen Tradition. In der bulgarischen Sprache gibt es viele Abwandlungen wie Vasileva, Vasilevski und noch viele mehr.

8. Nikolov

Der Name Nikolov leitet sich vom Vornamen Nikola ab, was Sieg bedeutet. Es ist ein sehr häufiger Name in Bulgarien und hat eine lange Geschichte in der orthodoxen Kirche. In der bulgarischen Sprache gibt es viele Abwandlungen wie Nikolova, Nikolowski und noch viele mehr.

9. Hristov

Der Name Hristov leitet sich vom Vornamen Hristo ab, was Christus bedeutet. Es ist ein sehr häufiger Name in Bulgarien und hat eine lange Geschichte in der orthodoxen Kirche. In der bulgarischen Sprache gibt es viele Abwandlungen wie Hristova, Hristovska und noch viele mehr.

10. Mihaylov

Der Name Mihaylov leitet sich vom Vornamen Mihail ab, was Wer ist wie Gott bedeutet. Es ist ein sehr häufiger Name in Bulgarien und hat eine lange Geschichte in der orthodoxen Kirche. In der bulgarischen Sprache gibt es viele Abwandlungen wie Mihailova, Mihajlovski und noch viele mehr.

Die bulgarischen Familiennamen sind ein wichtiger Bestandteil der bulgarischen Kultur und bieten einen Einblick in die Geschichte und Traditionen des Landes. Diese Liste ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Vielfalt der bulgarischen Nachnamen, aber sie zeigt die Bedeutung und Relevanz, die sie in der Gesellschaft haben. Egal welcher Name auch immer, die Menschen Bulgariens sind stolz auf ihre Wurzeln und ihre kulturelle Identität.